månadsarkiv: oktober 2017

Bedömning och feedback – hur gör vi i NO:n?

Idag har eleverna fått tillbaka sina NO-förhör som handlade om sjöar och vattendrag, miljöhoten övergödning och försurning, fotosyntesen samt ekosystem och ekosystemtjänster.

Som ett led i att förankra inte bara planering och genomförande av undervisning i vetenskaplig grund så är även bedömning och bedömningsformer noga övervägt från gång till gång i de olika skolämnena. Eleverna har idag, kanske för första gången, mött begreppet ”formativ bedömning”. Man kan säga att det är ett motsatt begrepp till summativ bedömning som handlar om att feedbacken från lärare till elev är av summativ karaktär, det vill säga ”du hade fyra av sex rätt på provet”.

Formativ bedömning utgår istället från att kontinuerligt synliggöra målen för arbetsområdet och återkopplingen handlar om att tala om hur eleven ska arbeta vidare för att nå målen. Är målen uppnådda kan feedbacken handla om hur eleven fördjupar och breddar sina resonemang eller beskrivningar.

Bedömningen eleverna fick ta del av idag fokuserar på denna framåtsyftande feedback. Eleverna har fotograferat sina förhör samt återkopplingen och dessa finns att ta del av i Showbie via elevinloggning. Vi har startat en lärprocess med det här sättet att ge och ta emot feedback och vi är övertygade om, liksom forskning visar, att vinningen kommer sedan när eleverna ska, till exempel i IUP-dokument, reflektera över sitt eget lärande och sätta upp mål för närmaste framtiden.

Det finns mycket utforskat om formativ bedömning. Här är en länk till Skolverkets information:

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/formativ-bedomning-1.223359

/ Isabell

Tisdag – besök på konserthuset

Imorgon tisdag har vi fått möjlighet att åka till konserthuset för att se konserten ”Young persons Guide to the Orchestra (Benjamin Britten).

Vi ordnar med lunchlåda från skolan så ingen matsäck behövs packas hemifrån.

Skoldagen startar och slutar vanlig tid, eleverna har idrott på morgonen som vanligt. Vi åker 9:40 och beräknar vara tillbaka på skolan efter 13. Eleverna slutar som vanligt, 13:55.